In Case of Doubt, the displayed information must be verified with authentic source with the concern office. University will not be responsible for any inadvertent error that may have crept in the content being published on this site. The content published on net are for immediate information only.
ई- निविदा सुचना
दरपत्रक सुचना क्रमांक 44/2017-28 (दुसरी वेळ)
निविदा: शेतीभती मासिक 2018-19 छपाईबाबत
जाहीर लिलाव प्रगटन, कृषि महाविद्यालय, उस्मानाबाद
Notification for battery bank
निविदा सुचना क्रमांक 42/2017-18 (तिसरी वेळ)
e-Tender Notification of Central Nursery Scheme, VNMKV, Parbhani
ई- निविदा कार्यप्रणालीअंतर्गत ब-1 निविदा सुचना क्रमांक 18/2017-18
ई- निविदा कार्यप्रणालीअंतर्गत ब-1 निविदा सुचना क्रमांक 16/2017-18 (दुसरी वेळ)
ई- निविदा कार्यप्रणालीअंतर्गत ब-1 निविदा सुचना क्रमांक 15/2017-18
ई- निविदा: कृषि महाविद्यालय उस्मानाबाद येथील नव्याने बांधण्यात येणा-या ब्रुडरशेड व ग्रोअर व फिनिशर ब्रायरर शेड येथील मुख्य केबल, विद्युतसंच मांडणी करणे
ई- निविदा: कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय परभणी येथील प्रदर्शन कक्षास अभासी छत करणे
ई- निविदा: (फक्त सुशिक्षत बेरोजगार अभियंतासाठी जिल्हा बीड व उस्मानाबाद)
ई- निविदा: लातुर येथील जुन्या किटकशास्त्र व विकृतीशास्त्र प्रयोगशाळेचे नुतनीकरण करणे
e-Tender: Supply and Fixing of cladding material for Existing Polyhouse
निविदा-2: आदिवासी उपयोजना (TSP) अंतर्गत शेतक-यांना मोफत वाटपा करीता ठिबक सिंचन संचाचे दरपत्रक
निविदा-1: आदिवासी उपयोजना (TSP) अंतर्गत शेतक-यांना मोफत वाटपा करीता तुषार सिंचन संचाचे दरपत्रक
NOTIFICATION: Call for quotation Portable Drip
NOTIFICATION: Call for Tender Quotation for Sprinkler Irrigation Set
NOTIFICATION: Call for quotation digitization and digital archiving of old theses and dissertations kept in University Library .
दरपत्रक सुचना क्रमांक 37/2017-28
ई-निवीदा उत्तरपत्रिका छपाई करुन पुरवठा करणे बाबत , VNMKV, PARBHANI )
विद्यापीठ अभियंता: दरपत्रक सुचना क्रमांक 32/2017-18 (दुसरी वेळ)
पशुधनाच्या जाहीर लिलावाव्दारे विक्री बाबत.....
दरपत्रक सादर करण्याबाबतची सुचना
दरपत्रक सादर करण्याबाबतची सुचना
INDICATIVE FOR OPEN TENDER
जाहीर निविदा
ई-निविदा कार्यप्रणाली अंतर्गत ब-1 निविदा सुचना क्रमांक 7/2017-18 (दुसरी वेळ)
Supply of quotation for Calendar 2018
निविदा : नापास बियाणे / चाळणी खालील बियाणे विक्री करण्याकरीता,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृष्रि विद्यापीठ, परभणी
TENDER NOTICE: No.19/2017-18
इंद्रधनुष्य 2017 साठी फोटो व छायाचित्रीकरण एच.डी. करीता दर पत्रक सादर करणे बाबत...
e-TENDER: No.31/2017-18
e-TENDER NOTICE
e-TENDER: No.13/2017-18
वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ, परभणी यंथे आयोजीत संयुक्त कृषि संशोधन व विकास समितीची बैठकीनिमीत्त 100 पानी स्मरणीका प्रकाशीत करावयाचे आहे त्यासाठी आपले दरपत्रक देणे बाबत...
वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ, परभणी यंथे आयोजीत संयुक्त कृषि संशोधन व विकास समितीची बैठकीनिमीत्त छायाचित्रण (फोटोग्राफी) व छायाचित्रीकरण (व्हिडीओ शुटींग) चे दरपत्रक देणे बाबत...
e-TENDER: No.1/2017-18
वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ, परभणी यंथे दि. 18 मे 2017 रोजी आयोजित शेतकरी मेळावा व कृषि प्रदर्शनानिमित्य शेतक-यांना दुपारचे भोजन देणे बाबत....
ई निवीदा : संयुक्त कृषी संशोधन समिती 2017 करीता भोजन व्यवस्था पुरवीणे बाबत
ई-निविदा कार्यप्रणाली अंतर्गत ब-1 निविदा सुचना क्रमांक 37/2016-17 (तिसरी वेळ)
शुध्दीपत्रक: CORRIGENDUM
e-TENDER: No.52/2016-17 (2nd Time)
निविदा सुचना पत्र: आदिवासी उपायोजना अंतर्गत ठीबक सिंचन संचाचे दरपत्रक देणे बाबत
ई-दरपत्रक : लेखन सामुग्री /साहित्याचा पुरवठा करणे बाबत..
E-TENDER NOTICE: Mini Tractor (24 HP)
जाहिर प्रगटन:भोजन दरपत्रका बाबत.. (21 वा दीक्षांत समारंभ-2017)
e-TENDER: Purchase of Laboratory Equipments and allied instruments
e-TENDER: No.51/2016-17
e-TENDER: No.31/2016-17 (2nd Time)
3nd TIME: INDICATIVE FOR E-TENDER FOR OPEN TENDER,VNMKV,PARBHANI
शेतीभाती मासिक छपाईचे दरपत्रक, व.ना.म.कृ.वि., परभणी
Annual Rate Contract for the Supply of Furniture, VNMKV, Parbhani
मोसंबी झाडावरील मोसंबी फळाचा जाहिर लिलाव, बदनापूर, वनामकृवि, परभणी
e-TENDER: No.30/2016-17 (2nd Time)
e-TENDER: No.29/2016-17 (2nd Time)
दरपत्रक आमंत्रन सुचना कुलसचीव कार्यालय 07.02.2017
दरपत्रक आमंत्रन सुचना कुलसचीव कार्यालय 07.02.2017
दरपत्रक आमंत्रन सुचना 06.02.2017
e-TENDER: No.47/2016-17 (2nd Time)
Notice for e-Tender (संक्षिप्त ई-निविदा सूचना)
निविदा सुचना पत्र: तुषार सिंचन संचाचे दरपत्र 27.01.2017
e-TENDER: No.17/2016-17
NOTICE for e-TENDER: Supply of Laboratory Equipments
2nd TIME: INDICATIVE FOR E-TENDER FOR OPEN TENDER,VNMKV,PARBHANI
e-Tender Notice Supply of Laboratory Equipments, Vilasrao Deshmukh College of Agril. Biotechnology VNMKV, PARBHANI
UE Tender 27 (3rd Time), VNMKV, PARBHANI
UE Tender 26 (3rd Time), VNMKV, PARBHANI
UE Tender 25 (3rd Time), VNMKV, PARBHANI
UE Tender 24 (2nd Time), VNMKV, PARBHANI
UE Tender 37/2016-17, VNMKV, PARBHANI
UE Tender 12, VNMKV, PARBHANI
UE Tender 11, VNMKV, PARBHANI
UE Tender 2 (2nd Time), VNMKV, PARBHANI
UE Tender 18 (2nd Time), VNMKV, PARBHANI
UE Tender 19 (2nd Time), VNMKV, PARBHANI
UE Tender 20 (2nd Time), VNMKV, PARBHANI
UE Tender 21 (2nd Time), VNMKV, PARBHANI
e-TENDER: Supply of Laboratory Equipments
INDICATIVE FOR E-TENDER FOR OPEN TENDER,VNMKV,PARBHANI
UE TEnder 16, VNMKV, PARBHANI
UE TEnder 12, VNMKV, PARBHANI
UE TEnder 10, VNMKV, PARBHANI
UE TEnder 11, VNMKV, PARBHANI
UE TEnder 13, VNMKV, PARBHANI
UE TEnder 35, VNMKV, PARBHANI
UE TEnder 28 for Krida Mahotsav 2016,VNMKV, PARBHANI
Quotation call to Print Souvenir of Krida Mahotsav 2016,VNMKV, PARBHANI
दरपत्रक: क्रीडा महोत्सव 2016 स्पर्धेसाठी छायाचित्रण व छायाचित्रीकरण (व्हिडीओ शुटींग),
Corrigendum for e-TENDER NOTICE for KRIDA MAHOTSAV-2016, VNMKV, PARBHANi
निवीदा उत्तरपत्रिका व पुरवणी छपाई करुन पुरवठा करणे , VNMKV, PARBHANi
e-TENDER NOTICE for KRIDA MAHOTSAV-2016, VNMKV, PARBHANi
ई-निविदा: विद्यापीठ अभियंता, वनामकृवि, परभणी 10.10.2016
जाहिर प्रगटन: 26.09.2016
जाहिर प्रगटन:
निविदा (तीसरी वेळ): नापास बियाणे / चाळणी खालील बियाणे विक्री करण्याकरीता,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृष्रि विद्यापीठ, परभणी
फेर ई-निविदा सुचना: कृषि महाविद्यालय गोळेगाव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृष्रि विद्यापीठ, परभणी
E-TENDER NOTICE:B-1/TMC/DEE/01/2016-17
निविदा (दुसरी वेळ): नापास बियाणे / चाळणी खालील बियाणे विक्री करण्याकरीता,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृष्रि विद्यापीठ, परभणी
College of Agriculture Golegaon Tender Notice,VNMKV, Parbhani
ई- निविदा: बियाणे साठवणुक व विक्रीसाठी एचडीपी बॅग (HDPE) खरेदी, VNMKV, Parbhani
Tender Notice 1/2016-17: University Engineer,VNMKV, Parbhani
निविदा: नापास झालेले बियाणे तसेच चाळणी खालील गाळण विक्री करावयाचे आहे,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृष्रि विद्यापीठ, परभणी
shetibhati notice letter
( पुनश्च ) निविदा: शेतीभाती मासिक 2016-17 ची छपाई , वसंतराव नाईक मराठवाडा कृष्रि विद्यापीठ, परभणी
निविदा: शेतीभाती मासिक 2016-17 ची छपाई, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृष्रि विद्यापीठ, परभणी
E-TENDER NOTICE:Equipment Purchasing,VNMKV, Parbhani
E-TENDER NOTICE:B-1 TMC/DEE/01/2015-16,VNMKV, Parbhani
Tender Notice 33: University Engineer,VNMKV, Parbhani
Tender Notice 31: University Engineer,VNMKV, Parbhani
Tender Notice 29: University Engineer,VNMKV, Parbhani
e - Tender Notice: Supply of Instruments/Equipments,VNMKV, Parbhani
ADVERTISEMENT:Apparel Production Unit,College of Home Science,VNMKV, Parbhani
Tender Notice of Fertigation (Automation Unit), Horticulture research Scheme (VEG), VNMKV
Tender Notice 24 : University Engineer, VNMKV
"E" Tender Notice: CET-2016 PG Admission Programme
Tender Notice 22 : University Engineer, VNMKV
मोसंबी झाडावरील फळाचा जाहिर लिलाव, बदनापूर, वनामकृवि, परभणी
Tender NOTICE 59/2015-16 University Engineer, VNMKV, Parbhani
Tender for VNMKV Agri-Calander
Tender Notice 20 : University Engineer, VNMKV
Tender Notice 18 : University Engineer, VNMKV
Tender Notice 12 : University Engineer, VNMKV
Tender Notice 14 : University Engineer, VNMKV
Tender Notice 44 : University Engineer, VNMKV
लघु निवीदा, कृषि महाविद्यालय, गोळेगाव , वनामकृवि, परभणी
पेरू झाडावरील फळांची विक्री जाहीर लिलाव,सी.आर.एस., नांदेड, वनामकृवि, परभणी
उत्तर पत्रिका व पुरवणी छपाई करून पुरवठा करणे, वनामकृवि, परभणी
मोसंबी झााडावरील आंबेबहार फळाचा जाहिर लिलाव, बदनापूर, वनामकृवि, परभणी
निविदा सुचना क्रमांक 1/2015-16: विद्यार्थी कल्याण अधिकारी, वनामकृवि, परभणी
Tender Notice 9 : University Engineer, VNMKV
Tender Notice 10 : University Engineer, VNMKV
Tender Notice 4 : University Engineer, VNMKV
Tender Notice 3: University Engineer, VNMKV
Tender Notice 2 : University Engineer, VNMKV
Tender Notice: University Engineer, VNMKV
Short Tender Notice: University Annual Reports & Preparation of CDs of Reports
Tender Notice 31,2014-15 Unversity Engineer
Tender Notice 30,2014-15 Unversity Engineer
Tender Notice 29,2014-15 Unversity Engineer
SHORT E-TENDER FOR PURCHASE OF Small Tractor (21HP) (For Extension of date)
Re-tender Re-tender for purchase of Stihl Telescopic Pruner .
purchase of Agricultural Meteorological Instrument for Centre of Excellence for Kesar Mango, Fruit Research Station, Himayatbagh, Aurangabad.
SHORT E-TENDER FOR PURCHASE OF Small Tractor (21HP)
TENDER FORM FOR PURCHASE OF Tender of Pol tunnel house
TENDER FORM FOR PURCHASE OF STIHL TELESCOPIC PRUNER
E-Tender Mechanical Pruner
Short Tender Notice :Poly House,Golegaon
Re-E-Tender_Notice: For errection of polyhouse and shadenet at Horiticulture research scheme (VEG)
Tender Notice 26, 2014-15 Unversity Engineer
Tender Notice 25, 2014-15 Unversity Engineer
Tender Notice 21, 2014-15 Unversity Engineer
e-E-Tender_Notice: For supply of Bielevatore Mechanical Pruner areal pruning equipment for Mango
e-E-Tender_Notice: For errection of polyhouse and shadenet at Horiticulture research scheme (VEG)
e-Tender_Notice: Seed Processing Plant निविदा
Tender_Notice_OMR ओएमआर अल्प मुदतीची निविदा
TENDER NOTICE Printing of Convocation Materials
TENDER FORM OF Horticulture Department: Repair Shade Net House
Horticulture Department: Repair Shade Net House
UNIVERSITY ENGINEER TENDER NOTICE 18
UNIVERSITY ENGINEER TENDER NOTICE 17
UNIVERSITY ENGINEER TENDER NOTICE 16
UNIVERSITY ENGINEER TENDER NOTICE 14
UNIVERSITY ENGINEER TENDER NOTICE 13
UNIVERSITY ENGINEER TENDER NOTICE 15
Corrigendum for Furniture Tender
Tender Notice for Laboratory Equipments & Water Distillation Unit
Tender Form for Laboratory Equipments & Water Distillation Unit
Short Tender Notice for Krishi Dainandini 2015
Short_Tender_Notice_OMR_Machine ओएमआर व्दारे उत्तर पत्रिका पुरवठा करणे... अल्प मुदतीची निविदा Tender Form
Tender Notice: Purchase of Stationary etc. Comptroller, VNMKV, Parbhani Dated 14.11.2014
Tender Notice: Purchase of Lab Equipments, College of Agril.Biotechnology, Latur Dated 08.11.2014
College of Agriculture Golegaon VNMKV Tender Notice For Furniture
अल्प मुदतीची निविदा, फळ संशोधन केंद्र, औरंगाबाद
VNMKV UE TENDER NOTICE10
VNMKV UE TENDER 25
VNMKV UE TENDER 24
CORRIGENDUM: College of Agril.Biotechnology, Latur Dated 7.8.2014 Updated Tender form as on 11.08.2014 College of Agril.Biotechnology, Latur
Tender Shade net house Golegaon
Tender form for purchase of airblast sprayer
Tender Notice College of Agril.Biotechnology, Latur Dated 19.7.2014
Tender Notice 6/2014-15 Dated 17.7.2014 : UE
Tender Notice 4/2014-15 dated 2.7.2014 : UE
Quotation Notice-5/2014-15:UE
TENDER NOTICE-22/2014:UE
SHORT TENDER NOTICE: Purchase of Field Operation Equipments
TENDER NOTICE:Furniture (Hostels, Offices, Model Classrooms ,Lab, Library, Computer furniture, Guest house)
UE TENDER NOTICE No.21 2013-14
SHORT TENDER NOTICE, College of Agricultural Biotechnology, Latur
TENDER FORM, College of Agricultural Biotechnology, Latur
DEE Office TENDER opening committee meeting rescheduled
TENDER NOTICE- For purchase of new equipments / Instruments , Repainr and AMC of existing E&I
TENDER NOTICE- CENTRAL PURCHASE COMMITTEE
Corrigendum University Engineer
TENDER NOTICE- Krishi Dainandini-2014 for 9th December 2013
UE Tender Notice 19/2013-14 for 9th December 2013
Establishment of Components of Hi-Tech Nursery and Demonstration plot of Mango
E - Tender Notice - 17
Tender for Sealed tenders are invited for Establishment and Installment of Components of Hi-Tech Nursery
Tender form for Establishment and Installment of Components of Hi-Tech Nursery
Tender for Establishment of Components of Hi-Tech Nursery and Demonstration plot of Mango
Tender for Supply of Lab. Equipments
Tender for Podium / Furniture photos for Tender for Podium / Furniture
UE Tender Notice 44/2013-14 for 13th June 2013
UE Tender Notice 119/2012-13 for 13th June 2013
UE Tender Notice for Empanlement of Architect 7 June 2013
UE Tender Notice for 18th May Function
Food Tender for Joint Agresco 2013
SOUVENER Smarnika Joint AGRESCO Tender-2013
Corrigendum UE Tender Notice 40
UE Tender Notice 40
TCP Tender Notice
Short tender Notice for Lab Equipments & Tender Form - Dept. of Plant Pathalogy, MKV, Parbhani
UE Tender Notice 47
UE Tender Notice 48
UE Short Tender Notice 49
University Library Tender for ICT Tools
University Library Tender for RFID
UE Tender Notice 42
Short Tender Notice (Utilization of Animal Energy Scheme)
UE TENDER 39
UE TENDER 38
UE TENDER 37
????? ??????? ????? ?????? ????? 2013
Tender Notice DEE Diary-2013
Tender Notice 36 2nd (UE)
Tender Notice 35 (UE)
Tender Notice 93/2012-13
?????? ????? ?????? ???? (?????? ?????? ?????)
UE Tender Notice No.94
Tender Notice No.16, 2012-13
Tender Notice No.33, 2012-13
Quotation Notice No.87, 2012-13
APPENDIX-I_ PTC LAB LAYOUT, Latur
Tender Form: List of Equipments and Plant Tissue Culture Facilities, Latur
?????? ????? ????????? ???? (?????? ??.??.????)
CORRIGENDUM 05.12.2012 University Engineer
Short Tender Notice (Purchase of Equipments) Date 29.10.2012
Corrigendum - Tender Notice 1/2012-13 dt.18.09.2012
Short Tender Notice-21 Date 12.09.2012
Short Tender: Purchase of Computers & Peripherals' College of Agril. Biotech., Latur dt 1.09.2012
Tender Notice 15 dt. 29.8.2012
Tender Notice 14 dt. 28.8.2012
CORRIGENDUM 27.08.2012 University Engineer
Tender Notice - College of Agricultural Engineering & Technology RKVY_Aug2012
Tender Notice 1/12 2012-13 dt. 8.8.2012
Tender Notice 1/11 2012-13 dt. 8.8.2012
Tender Notice 1/8 2012-13 dt. 7.8.2012
Tender Notice 1/6 2012-13 dt. 7.8.2012
Corrigendum - Tender Notice 5/2012-13 dt. 13.07.2012
Tender Notice For Horticulture
U. E. Quotation notice -25
U. E. Quotation notice -24
U. E. Quotation notice -8
U. E. Quotation notice -7
U. E. Quotation notice -2
U. E. Quotation notice -1
Short Tender Notice for various field and laboratory equipments at AICRP on Water Management, MKV, Parbhani 21.03.2012
Tender Notice for Dignostics Vehicle, Director of Extenion Education 21.3.2012
University Engineer Tender Notice 57 19.3.2012
Tender Notice for Drip Irrigation System, Last Date 20.03.2012
University Engineer Tender Notice 54 15.3.2012
Recalling Tender for Equipments and Furniture for Demonstration Unit for Processing of Pulses and Oil Seeds at MKV Parbhani
Tender Notice for Equipments, College of Home Science
University Engineer Tender Notice 52 5.3.2012
University Engineer Tender Notice 51 5.3.2012
Tender Notice for HDPE Bags 7.3.2012
University Engineer Tender Notice 49 27.02.2012
University Engineer Tender Notice 48
University Engineer Tender Notice 46
Tender for Drip (Director of Extn. Education
Tender:Equipments/Furniture/Minitractor (Director of Extn. Education
New (Updated Version-18-2-2012) Tender:College of Agril. Engg. & Technology
Old Tender:College of Agril. Engg. & Technology
Tender for Library Chair
Tender for State of art equipment 2012
Tender for Weather Electronics Display Board
UE Office Tender Notice 43
UE Office Tender Notice 39
Tender Notice for Combine Harvester, Farm Machin & etc. date 26.12.2012
Short Tender Notice for Agricultural Diary 2012
Corrigendum Tender Notice No.31 Date 17.11.2011
Tender Notice No.34 Date 16.11.2011
Tender Notice No.33 Date 16.11.2011
Tender for Purchase of Equipments, College of Home Science, MKV Parbhani
Tender for purchase of Electronic Moving Display - for Meteorology
Corrigendum Tender Notice No.28 Date 11.11.2011
Tender Notice No.24 Date 23.09.2011
Tender Notice No.21 Date 26.09.2011
Tender Notice No.29 Date 31.10.2011
Tender Notice No.31 Date 9.11.2011
Tender Notice for Rent Per Day Materials-2011
Tender Notice for Sports Materials-2011
Tender Notice for dinner sports - 2011
Tender Notice 28 Date: 19.10.2011
Tender Notice 27 Date: 18.10.2011
Tender Notice 25
Quatation Notice 55 15.09.2011
Quatation Notice 53
Tender Notice 22 15.09.2011
Tender Notice 20
Tender Notice 17
Tender Notice 11
Tender Notice 9
Quotation Notice 1 CCTR 21.4.2011
Quotation Notice 19 CCTR 3.6.2011
Quotation Notice 7 CCTR 6.5.2011
Tender_Notice 7 CCTR 3.6.2011.pdf
Tender_Notice 8 CCTR 17.6.2011.pdf
Tender Notice College of Agriculture Engineering, MKV Parbhani.
Tender Notice53 University Engineer, MKV Parbhani.
Tender Notice52 University Engineer, MKV Parbhani.
Tender Notice49 University Engineer, MKV Parbhani.
Tender Notice for college of Home Sciemce, MKV Parbhani.
Tender Notice Purchase of Various Eequipments, College of Food Technology, Parbhani.
Tender Form, College of Food Technology, Parbhani.
Tender Notice AICRP on Utilization of Animal Energy College of Agril. Engg. MKV, Parbhani
Tender Notice Tissue Culture Project
Tender Notices Purchace of various equipment under State of Art Grants
Technology Mission on Citrus (TMC Project)
Director of Extension Tender Notices [B
UE Tender Notice 41, date 6.12.2010
UE Tender Notice 39, date 6.12.2010
UE Tender Notice 37, date 8.12.2010
UE Tender Notice 32
UE Tender Notice 29
UE Tender Notice 28
TENDER FOR COMBINE HARVESTER, TRACTOR, FARM IMPLIMENTS
TENDER FORM FOR PRINTING WORK
Supply of Quotation for Photography.
Supply of Quotation for Video Shooting.
Tender Notice College of Agril. Engg. & Technology
Tender Notice Director of Extension Education
Tender Notice 21\: vc
Tender Notice 19
Tender Notice 18
Tender Notice 17
Tender Notice 16
Tender Notice 15
Tender Notice 13~~ED
Tender Notice 11
Quotaton Notice 03.05.2010
Quotaton Notice 29.04.2010
Quotaton Notice 15.03.2010
Quotaton Notice-154 15.03.2010
Ternder for Shetkari Bhavan & Shetkari Nivas
Ternder for supply of Equipments
Ternder Notice 51
CORRIGENDUM-I 49/2009-10
Ternder Notice 49
U.E. Quotatuin 130 rental basis
U.E. Tender 42 rental basis
U.E. Quotation for Machines on rental basis
U.E. Tender 41
U.E. Tender 40
U.E. Tender 37
U.E. Tender 33
U.E. Tender 39
U.E. Tender 38
Tender for Sports Trophy, Medals and Momentoes
Corrigendum:Student Welfare Officer Purchase of Sports Materials
Tender Notice 32 02/12/09
Tender Notice 34 30/11/09
Tender Notice 32 30/11/09
Quotation University Engineer
Student Welfare Officer Purchase of Sports Materials
University Engineer CORRIGENDUM-1 11.11.2009
SHORT TENDER NOTICE : Director of Extension Education
Tender Notice:Pendal for Convocation
Tender 31 University Engineer
Tender 30 University Engineer
Short Tender Notice of Convocation Director of Extension Education
Short Tender Notice of Agri. Diary Director of Extension Education
Director of Extension Education Tender for Glassware and Plasticware
Director of Extension Education Tender
University Engineer CORRIGENDUM-2 30/09/2009
University Engineer uotation-52 29/08/09
University Engineer Tender-20 21/08/09
University Engineer Tender-18 21/08/09
University Engineer Tender-17 21/08/09
University Engineer Tender-15 21/08/09
University Engineer Tender 03/08/09
Tender for purchase of FARM IMPLIMENTS
Tender Notice 8 13/07/2009:University Engineer
Tender Notice 7 13/07/2009:University Engineer
Tender Notice 4 24/06/2009:University Engineer
Tender Notice 2 30/04/2009:University Engineer
Quotation 5 28/04/2009:University Engineer
Tender Notice 1 09/04/2009:University Engineer
Tender Notice 82 09/04/2009:University Engineer
Corrigendum - 1 21/03/2009:University Engineer
Tender Notice 21/2/2009:College of Food Technology
Associate Seed Director: Short Tender Notice
Tender Notice-79 18/2/2009
Tender Notice-78 18/2/2009
Tender Notice-77 16/2/2009
Tender Notice-72 21/1/2009
Tender Notice-54 16/1/2009
Tender Notice-65 3/1/2009
Corrigendum-I 6.1.2009
Tender Notice-56 3/1/2009
Tender Notice-67 1/1/2009
Tender Notice published in year 2008
Tender Notice published in year 2007