Lok Sabha Internship Programme-2018
18 मे 2018 खरीप शेतकरी मेळावा निमित्त विक्रीसाठी उपलब्ध बियाणे
निवेदन: लिंबुवर्गीय फळपिकावर मराठवाडयाकरीता तंत्रज्ञान (18 मे, 2018 ते 23 मे, 2018)
परिपत्रक: 34 व्या विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा करीता
दिनांक 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सुधारीत यादी

दिनांक 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सुधारीत यादी

agMOOCs : Online MOOC courses Brochure.
agMOOCs : Online MOOC courses Web Site.

मार्च 2018 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अनुकंपावरील उमेदवाराची प्रतीक्षा सुची
परिपत्रक: 34 व्या विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा करीता ज्यांनी आतापंर्यत अर्ज केलेले नाहीत
परिपत्रक: 34 व्या विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा करीता
List of eligible and not eligible candidates for movement from stage 2 to stage 3 under CAS

List of eligible and not eligible candidates for movement from stage 1 to stage 2 under CAS

परिपत्रक: शेतीकामाची माणके / प्रमाणकांचे सुधारीत दर ठरविणारी समिती

लिंबुवर्गीय फळपिकांवर रोपवाटिका व्यवस्थापन, उत्पादन व तोणी पश्चात तंत्रज्ञान प्रशिक्षासाठी विवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी (प्रशिक्षण कालावधी 16/2/2018 ते 17/3/2018, 30 दिवस)

परिपत्रक: कॅस अंतर्गत वेतनश्रेणी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (स्तर 3 ते 4 साठी)

लिंबुवर्गीय फळपिकांवर मराठवाडयाकरिता तंत्रज्ञान अभियान - कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (16/2/2018 ते 17/3/2018)

परीपत्रक: द्रावणीय जैवीक खते व जैविक घटक निर्मीतीचे तंत्रज्ञान

Sanctioned,filled and vacant post information

दिनांक 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची यादी

दिनांक 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची यादी

संचालक शिक्षण्र तथा अधिष्ठा (कृषि)/संचालक संशोधन/संचालक विस्तार शिक्षण/सहयोगी अधिष्ठाता(कृषि)/सहयोगी अधिष्ठाता (गृहविज्ञान)/विभाग प्रमुख (विषय-निहाय/एकत्रीत) व प्राध्यापक (विषय-निहाय/एकत्रीत) या संवर्गातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी यांची दिनांक 1.1.2018 रोजीची तात्पूरती सेवा ज्येष्ठता सुची

परिपत्रक: अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समन्वयीत योजना प्रमुखांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह बैठकीस उपस्थित रहावे

परिपत्रक: वर्ग ड कर्मचारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची

वर्ग ड कर्मचारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची

परिपत्रक: कॅस अंतर्गत वेतनश्रेणी मिळणे बाबत......

कॅस अंतर्गत वेतनश्रेणी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

CIRCULAR:API SCORE

परिपत्रक: (DOR Office, Procedure for submission of Praposal)

परिपत्रक: कायम आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपीकांना लघुटंकलेखक या पदावर सेवाजेष्ठतेने पदपेन्नती देणे बाबत..

परिपत्रक: परिवीक्षाधीन अधिका-याचे विभाग प्रमुखाने करावयाचे मुल्यांकन

परिपत्रक: वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक या पदावर जे स्वत:स सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र समजतात यांच्यासाठी

कृषि विद्यापीठांतर्गत आचार्य पदवी प्रवेश कार्यक्रम 2017-18

परिपत्रक-1: पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यास इच्छुक प्राध्यापक/तत्समए सहयोगी प्राध्यापक/तत्सम, सहा.प्राध्यापक/तत्सम व पात्र उमेदवार यांच्यासाठी

परिपत्रक.2: पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यास इच्छुक प्राध्यापक/तत्समए सहयोगी प्राध्यापक/तत्सम, सहा.प्राध्यापक/तत्सम व पात्र उमेदवार यांच्यासाठी

परिपत्रक.3: पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यास इच्छुक प्राध्यापक/तत्समए सहयोगी प्राध्यापक/तत्सम, सहा.प्राध्यापक/तत्सम व पात्र उमेदवार यांच्यासाठी

CIRCULAR for Academic Performance Indicator Score Card

STATE LEVEL SEMINAR ON SOIL AND PLANT HELTH SUSTAINABILITY SCENARIO TOWARDS CHANGING NEEDS (October 6-7,2017)

परिपत्रक :15 ऑगस्ट 2017 पासून दुध, दुग्धजन्य पदार्थ व शेणखत विक्रीचे सुधारित दर

परिपत्रक : Post-Recruitment Examination

वर्ग ड कर्मचारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2017 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सुची

सन 2017-18 साठी कृषि तंत्र पदविका (दोन वर्षे) कृषि तंत्रज्ञान पद्विका (Agril. Polytechnic) (तीन वर्षे) मत्स्य अभियांत्रीकि पद्विका (तिन वर्षे) अभ्याक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रीये बाबत

परिपत्रक: सन 2017-18 साठी कृषि तंत्र निकेतन पदवीधारकां साठी कृषि पदवी प्रवेश प्रक्रियेस मुदत वाढ बाबत )

परिपत्रक: विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक शुल्क ऑन लाईन पध्दतीने स्विकारण्याबाबत..(On line fees collection)

CIRCULAR FOR Carrer Advancement Scheme (CAS) NEW

सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची

ग्रंथालय सहाय्यक संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची

लघुलेखक (निम्न श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची

लघुलेखक संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची

लघुलेखक (उच्च श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची

दिनांक 01.01.2016 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्सम, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्डमन (तांत्रीक प्रशिक-अन्नतंत्र-टीआय) संवर्गाची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची

महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे येथील संचालक (संशोधन) हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत....

कृषिविद्या शाखेतील सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील अधिका-यांची विषयनिहाय (कृषि वनस्पतीशास्त्र वगळुन) दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा जेष्ठता सुची

सहयोबी अधिष्ठाता (कृषि) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा जेष्ठता सुची

कृषि शाखेतील प्राध्यापक या संवर्गातील अधिका-याची (विषयनिहाय) दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा जेष्ठता सुची

विभाग प्रमुख संवर्गातील अधिका-याची (विषयनिहाय) दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा जेष्ठता सुची

NET Essential for Recruitment to the post of Asstt. Prof. and Equivalent -Regarding

सुचनापत्र 2014-15

सुचनापत्र 2013-14

सुचनापत्र (विविध पदव्यूत्तर अभ्यासक्रम)

मंजूर, भरलेली व रिक्त पदांची प्रवर्गासह माहिती

लिंबुवर्गीय फळापिकांवर मराठवाडयाकरीता तंत्रज्ञान अभियान (7 ते 10 मार्च 2017)

Seniority list 1.1.2017 of Associate Professor and above cadre. (Faculty of Agriculture)

21वा दीक्षांत समारंभ जाहीर प्रकटीकरण व अर्जाचा नमूना.

परिपत्रक: कार्यालयीन कामाचे वेळापत्रक

कृषि तंत्र निकेतन तृतिय वर्ष व कृषि तंत्र पदविका व्दितीय वर्षाच्या सुधारीत वेळापत्रका बाबत....

परिपत्रक: निवृत्तीपुर्वी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत

सुचनापत्र (पदव्यूत्तर) 2015-16

कृषि तंत्र पदविका, कृषि तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रमातील 1,2,3 वर्षाची व माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची वाष्रिक परिक्षा फेब्रुवारी मार्च, 2017

परिपत्रक: (Central Agricultural Museum)

Applications invited for RADHAKISHAN SHANTI MALHOTRA AWARD-2012-13

कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्य यंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2016 रोजीची अंतीम सेवाज्येष्ठता सुची

International Seminar on Global Climate Change at Aurangabad DEC 2017 Information available on website http://www.ccaw2017.org

Order: Award of Professors Scale under Career Advancement Scheme (Fifth Pay Commission)

UPDATED CIRCULAR FOR Provisional List of eligible and not eligible candidates for movement from stage 1 to 2

CIRCULAR FOR Provisional List of eligible and not eligible candidates for movement from stage 1 to 2

सुचनापत्र (पदव्यूत्तर) 2014-15

CIRCULAR FOR CAS LIST 2016

सुचनापत्र

ADDENDUM: Date 14.12.2016 (Ref:1.MAURB/MCAER/Advt-23/D-D/2992/2016, dt. 15.11.2016)

CIRCULAR FOR CAS

CORRIGENDUM (Ref:1.MAURB/MCAER/Advt-23/D-D/2992/2016, dt. 15.112016)

परिपत्र: 33 व्या विद्यापीठ कर्मचारी सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षेचा निकाल

सुचनापत्र (पदवी)

Brochure: Training Course on “Plant Tissue Culture and Molecular Approaches for Crop Improvement” 27th Dec.2016 to 9th Jan.2017

हयात असलेबाबत चे प्रमाणपत्र नमुना ....

Last date of submission for nomination praposals ... pramotion ......professor & above

कायम चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (दिनांक 1.10.2016) ,परभणी

अनुकंपा तत्वावर नौकरी करिता प्राप्त झालेल्या पात्र अर्जाची प्रतीक्षा यादी,वनामकृवि,परभणी

Dr. P.S. Khankhoje Gold Medal For the Year 2015-2016

सुधारीत जाहीर प्रगटन दिनांक 14.09.2016:संकरीत गो पैदास प्रकल्प,वनामकृवि,परभणी

परिपत्रक: न्यायालयीन प्रकरणांबाबत घ्यावयाची दक्षता 12 सप्टेंबर 2016

MTC-drought-management-Brochure

कनिष्ठ लिपिक या संवर्गाची दिनांक 1.1.2016 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सुची 6.09.2016

सहाय्यक कुलसचिव/सहाय्यक नियंत्रक या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 1.1.2016 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सुची 16.07.2016

कृषीविद्या शाखेतील सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील अधिका-यांची (विषय-निहाय) दिनांक 1.1.2016 रोजीची अंतीम सेवाज्येष्ठता सुची 27.06.2016

कृषि विद्यापीठाती पदवी प्रवेश प्रक्रिया 2016-17

कृषी सहाय्यक/तत्सम, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्डमन (तांत्रीक प्रशिक-अन्नतंत्र) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2016 रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्येष्ठता सुची

कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्य यंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2016 रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्येष्ठता सुची

परिपत्रक: अधिकारी/कर्मचारी स्वत:स पदोन्नतीसाठी पात्र समजतात अशासाठी

कृषी विद्याशाखेतील सहयोगी प्राध्यापक या संवर्गातील कर्मचा-यांची (विषय-निहाय) दिनांक 1.1.2016 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सुची

जाहीर प्रगटन दिनांक 18.05.2016 शेतकरी मेळावा

कृषी विद्याशाखा सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील कर्मचा-यांची (विषय-निहाय) दिनांक 1.1.2016 रोजीची सेवाज्येष्ठता सुची

Receipt obtained from sale of Remainant and Failed Seed through E-Tender Year 2012-13 & 1203-14 Kharif & Rabi

सत्ताविसावा ॲप्रीसिएशन कोर्स: 27th Appreciation Course in Parliamentary Processes & Procedures

Income details for the pensioners for FY 2015-16

Income Tax Proforma: Pensioners

परिपत्रक:विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी त्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी बाबत....

Circular Archives ....