NET Essential for Recruitment to the post of Asstt. Prof. and Equivalent -Regarding

सुचनापत्र 2014-15

सुचनापत्र 2013-14

सुचनापत्र (विविध पदव्यूत्तर अभ्यासक्रम)

मंजूर, भरलेली व रिक्त पदांची प्रवर्गासह माहिती

लिंबुवर्गीय फळापिकांवर मराठवाडयाकरीता तंत्रज्ञान अभियान (7 ते 10 मार्च 2017)

Seniority list 1.1.2017 of Associate Professor and above cadre. (Faculty of Agriculture)

21वा दीक्षांत समारंभ जाहीर प्रकटीकरण व अर्जाचा नमूना.

परिपत्रक: कार्यालयीन कामाचे वेळापत्रक

कृषि तंत्र निकेतन तृतिय वर्ष व कृषि तंत्र पदविका व्दितीय वर्षाच्या सुधारीत वेळापत्रका बाबत....

परिपत्रक: निवृत्तीपुर्वी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत

सुचनापत्र (पदव्यूत्तर) 2015-16

कृषि तंत्र पदविका, कृषि तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रमातील 1,2,3 वर्षाची व माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची वाष्रिक परिक्षा फेब्रुवारी मार्च, 2017

परिपत्रक: (Central Agricultural Museum)

Applications invited for RADHAKISHAN SHANTI MALHOTRA AWARD-2012-13

कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्य यंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2016 रोजीची अंतीम सेवाज्येष्ठता सुची

International Seminar on Global Climate Change at Aurangabad DEC 2017 Information available on website http://www.ccaw2017.org

Order: Award of Professors Scale under Career Advancement Scheme (Fifth Pay Commission)

UPDATED CIRCULAR FOR Provisional List of eligible and not eligible candidates for movement from stage 1 to 2

CIRCULAR FOR Provisional List of eligible and not eligible candidates for movement from stage 1 to 2

सुचनापत्र (पदव्यूत्तर) 2014-15

CIRCULAR FOR CAS LIST 2016

सुचनापत्र

ADDENDUM: Date 14.12.2016 (Ref:1.MAURB/MCAER/Advt-23/D-D/2992/2016, dt. 15.11.2016)

CIRCULAR FOR CAS

CORRIGENDUM (Ref:1.MAURB/MCAER/Advt-23/D-D/2992/2016, dt. 15.112016)

परिपत्र: 33 व्या विद्यापीठ कर्मचारी सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षेचा निकाल

सुचनापत्र (पदवी)

Brochure: Training Course on “Plant Tissue Culture and Molecular Approaches for Crop Improvement” 27th Dec.2016 to 9th Jan.2017

हयात असलेबाबत चे प्रमाणपत्र नमुना ....

Last date of submission for nomination praposals ... pramotion ......professor & above

कायम चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (दिनांक 1.10.2016) ,परभणी

अनुकंपा तत्वावर नौकरी करिता प्राप्त झालेल्या पात्र अर्जाची प्रतीक्षा यादी,वनामकृवि,परभणी

Dr. P.S. Khankhoje Gold Medal For the Year 2015-2016

सुधारीत जाहीर प्रगटन दिनांक 14.09.2016:संकरीत गो पैदास प्रकल्प,वनामकृवि,परभणी

परिपत्रक: न्यायालयीन प्रकरणांबाबत घ्यावयाची दक्षता 12 सप्टेंबर 2016

MTC-drought-management-Brochure

कनिष्ठ लिपिक या संवर्गाची दिनांक 1.1.2016 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सुची 6.09.2016

सहाय्यक कुलसचिव/सहाय्यक नियंत्रक या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 1.1.2016 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सुची 16.07.2016

कृषीविद्या शाखेतील सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील अधिका-यांची (विषय-निहाय) दिनांक 1.1.2016 रोजीची अंतीम सेवाज्येष्ठता सुची 27.06.2016

कृषि विद्यापीठाती पदवी प्रवेश प्रक्रिया 2016-17

कृषी सहाय्यक/तत्सम, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्डमन (तांत्रीक प्रशिक-अन्नतंत्र) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2016 रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्येष्ठता सुची

कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्य यंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2016 रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्येष्ठता सुची

परिपत्रक: अधिकारी/कर्मचारी स्वत:स पदोन्नतीसाठी पात्र समजतात अशासाठी

कृषी विद्याशाखेतील सहयोगी प्राध्यापक या संवर्गातील कर्मचा-यांची (विषय-निहाय) दिनांक 1.1.2016 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सुची

जाहीर प्रगटन दिनांक 18.05.2016 शेतकरी मेळावा

कृषी विद्याशाखा सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील कर्मचा-यांची (विषय-निहाय) दिनांक 1.1.2016 रोजीची सेवाज्येष्ठता सुची

Receipt obtained from sale of Remainant and Failed Seed through E-Tender Year 2012-13 & 1203-14 Kharif & Rabi

सत्ताविसावा ॲप्रीसिएशन कोर्स: 27th Appreciation Course in Parliamentary Processes & Procedures

Income details for the pensioners for FY 2015-16

Income Tax Proforma: Pensioners

परिपत्रक:विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी त्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी बाबत....

Circular Archives ....